Säännöt

1 §
Säätiön nimi on Niilo Helanderin Säätiö, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Säätiön on perustanut kunnallisneuvos Niilo Helander 13.2.1927 päivätyllä säädekirjalla.

Perustamisvuoden tilinpäätöksen mukaan säätiön kantaomaisuuden arvo oli 7 754 000 markkaa. Omaisuus käsitti tuolloin seuraavat varat:

100 kpl Fastighetsaktiebolaget Hermes -nimisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeita
2000 kpl Suomen Sokeri Osakeyhtiön osakkeita
2000 kpl Oy Pohjoismaiden Yhdyspankin osakkeita
sekä Siltasaaren palstatilan, joka oli erotettu Nynäsin säterirusthollista N:o 1 Heinolan pitäjän Jyrängön kylässä.

3 §
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää suomalaista kulttuurityötä tieteen ja taiteen aloilla samoin kuin työtä kaupan ja teollisuuden kehittämiseksi. Sitä varten säätiö jakaa apurahoja joko suunnitellun tai jo suoritetun työn tai toiminnan kannattamiseksi ja palkitsemiseksi.

Säätiön kaiken toiminnan tulee olla ehdottomasti riippumatonta poliittisista puoluetarkoituksista.

4 §
Sen jälkeen kun säätiön hallitus on varannut tarvittavan summan toimintakuluihinsa, se voi käyttää jäljellä olevan osan vuosituloista 3 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin.

5 §
Hallituksen tulee hoitaa säätiön varoja järkevän liikemiehen tavoin. Varojen sijoituksen muuttamiseen tarvitaan hallituksen yksimielinen päätös.

6 §
Säätiön hallintoelimenä on hallitus, johon kuuluu kymmenen jäsentä.

7 §
Jos hallituksen jäsen kuolee, luopuu jäsenyydestä tai menettää oikeustoimikelpoisuutensa, valitsevat hallituksen muut jäsenet hänen tilallensa uuden kulttuuri- ja talouselämän edustajista.

Säätiö voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on pitkään toiminut hallituksen jäsenenä tai muutoin ansiokkaasti edistänyt säätiön tarkoitusta.

8 §
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

9 §
Hallitus kokoontuu vuosikokoukseensa toukokuussa, mikäli mahdollista 8. toukokuuta, Niilo Helanderin syntymäpäivänä. Muuten hallitus kokoontuu, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Vuosikokoukselle esitetään kuluvan vuoden talousarvio, kertomus edellisen vuoden toiminnasta ja tilintarkastajien lausunto. Se päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja niistä toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta. Samassa kokouksessa päätetään myös apurahojen jakamisesta.

10 §
Hallitus on päätösvaltainen kuuden jäsenen ollessa saapuvilla.

11 §
Hallituksen tehtävänä on:
a) edustaa säätiötä
b) ottaa ja erottaa säätiön asiamies ja muut toimihenkilöt ja määrätä heidän toimivaltansa
c) määrätä puheenjohtajan, jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot
d) laatia vuosikertomus, joka annetaan tiedoksi Keskuskauppakamarille
e) toimittaa säätiön tilit päätetyiksi kalenterivuosittain ja antaa ne asiakirjoineen tilintarkastajille 13 §:ssä mainitussa ajassa
f) vahvistaa, mikä osa tuloista käytetään säätiön tarkoituksen toteuttamiseen sekä
g) päättää apurahojen ja palkintojen myöntämisestä.

12 §
Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman henkilön kanssa.

13 §
Keskuskauppakamari valitsee säätiölle kolmeksi vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet.

Hallituksen tulee antaa tilit ja toimintakertomus tilintarkastajille ennen tilivuoden jälkeisen maaliskuun loppua. Tilintarkastajat jättävät kertomuksen tarkastuksestaan hallitukselle ennen seuraavan huhtikuun loppua.

Hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava oikeusministeriölle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

14 §
Säätiön apurahat julistetaan haettaviksi hallituksen päättämillä hakualoilla maaliskuun alussa vähintään yhdessä suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä valtakunnallisessa sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella.

Hallitus päättää myönnettävistä apurahoista vapaan harkintansa mukaan, mutta voi käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita lausunnonantajina. Apurahoja jaettaessa otetaan huomioon ensisijaisesti yksityiset hakijat.

Hallitus ratkaisee, missä tapauksissa apurahan saajan tulee antaa selostus sen käyttämisestä.
15 §
Siinä tapauksessa, että Keskuskauppakamari lakkaa olemasta, sovellettakoon, mitä näissä säännöissä on siitä sanottu, vastaavaan yleiseen laitokseen.

16 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain hallituksen yksimielisellä päätöksellä. Muutokset eivät saa koskea säätiön nimeä ja tarkoitusta. Sääntöjen muutokselle on hankittava oikeusministeriön vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään edellä 1. momentissa mainitussa järjestyksessä.

Nämä säännöt on rekisteröity 11.11.1992